English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 


  גלריה: _פ_¬_ק_£_פ (16)
  גלריה: _____ץ_ר (63)
  גלריה: _ע___ץ_ƒ (73)
  גלריה: _ע_ƒ (48)
  גלריה: _ס_ש__ ___ש_____ש_¥ (26)
  גלריה: _£_ש_ש_ף_ש _ף_ש_ש_ץ_ש__ (3)
  גלריה: _£_____ש _ע_ש_ץ__ (0)
  גלריה: guitar (10)
  גלריה: _נ___ר_£_ש_פ (88)
  גלריה: _ס_ץ___ס___£_פ (12)
  גלריה: _ע_ש_ץ__ (9)
  גלריה: _ר_ש_¿_ץ___ץ_¬ (21)
  גלריה: ______ ___ץ_¿___ש_¥ (36)
  גלריה: _______נ (10)
  גלריה: ___¬__ (40)
  גלריה: ___ש_ץ_¿ (7)
  גלריה: ___¬__ (1)
  גלריה: ___¬_¥ (3)
  גלריה: _____ץ___¿_¬ (6)
  גלריה: _¬_¿_ע_ש_£ (10)
  גלריה: _פ_¢___¬ (22)
  גלריה: ___¬_¥ (37)
  גלריה: ___¿_ס (9)
  גלריה: _ש_¿_ץ___£_ש_¥ (4)
  גלריה: ___¬_¥ (23)
  גלריה: _¬_¿_ע_ש_£ (13)
  גלריה: _פ_¢___¬ (26)
  גלריה: ___ק_ש (5)
  גלריה: _¬_¿_נ_ץ_ע (20)
  גלריה: _ס_ש___ץ_¿_ש_¥ (2)
  גלריה: _פ_______¬ (3)
  גלריה: _פ_¢___¥ (9)
  גלריה: _ר_ש_ץ_£ (5)
  גלריה: _ס_פ_ף 1 (0)
  גלריה: ___ש_ץ_¥ (43)
  גלריה: _פ___ץ_¿__ (34)
  גלריה: _ר_ש_ץ_£ _¢___¿_¬ (11)
  גלריה: ___ש___ץ_ק _£_____ק___ש_¥ (15)
  גלריה: _פ___£___פ _ק_ש_ש_£_ש_¬ (0)
  גלריה: ______ (5)
  גלריה: _¬_¿_ע_ש_£ (28)
  גלריה: _פ___£___פ (17)
  גלריה: _ר____ (8)
  גלריה: _ר_ש_ץ_£ (41)
  גלריה: _ק___ץ_¢_פ (2)
  גלריה: _ר_ש_ץ_£ _נ_ש_£_¬ (33)
  גלריה: ___ש_צ___ץ_ƒ (12)נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 5235 ימים ללא אלון
שהם 14 שנים
ו- 125 ימים