English  |  Francais



אתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 




נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 3808 ימים ללא אלון
שהם 10 שנים
ו- 158 ימים